0Organizata Jo Qeveritare (OJQ)

Unioni Amaro Drom Tirane , Shqipëri

Unioni për Zhvillimin dhe Integrimin e Minoritetit Rom në Shqipëri “Amaro-Drom” u krijua më 4 Mars 1996 me vendim të gjykatës së Tiranës, Nr 1513 dhe gëzon statusin e organizatës jo qeveritare, jo politike, jo fitimprurëse. Eshtë një organizatë me antarësi dhe vepron nga niveli lokal, në atë kombëtar dhe ndërkombëtar. Misioni:
  • Mbrojtja e identitetit dhe të drejtave të komunitetit Rom;
  • Rritja e nivelit të edukimit dhe arsimimit në komunitetin Rom;
  • Përmirësimi i kushteve social-ekonomike;
  • Integrimi i komunitetit, kryesisht gjenerata e re në shoqërinë maxhoritare.
  Vizioni: Zhvillim i qëndrueshëm dhe  integrim i komunitetit Rom përkrah shoqërisë shqiptare përmes mbrojtjes së identitetit Rom.
Zhvillim i qëndrueshëm dhe integrim i komunitetit Rom përkrah shoqërisë shqiptare përmes mbrojtjes së identitetit Rom.

Tirane , Shqipëri
Rr. Sulejman Pasha, Lgj 4, PL 2, Shk.3 Tirana

Vendodhja ime