Informacion mbi Privatësinë

Politika e Privatësisë

Objektivat dhe Fushëveprimi i Politikës së Privatësisë

GJEJBIZNESE ofron shërbime të bazuara në Internet që lehtësojnë jetën në epokën digjitale. Ju mund të kërkoni apo shfletoni informata të ndryshme, të postoni shpallje, kryeni blerje, apo komunikoni nëpërmjet shërbimeve tona, e gjithë kjo na bën shumë krenarë dhe të lumtur.

Kur ju përdorni shërbimet tona ju ndani disa informata me ne. Privatësia juaj është jashtzakonisht e rendësishme për ne. Ne përgjigje të rregullores së re për mbrojtjen e të dhënave (GDPR), që hyn në fuqi në Bashkimin Evropian më 25 Maj 2018, ne kemi fillluar te përditesojme Kushtet e Shërbimit dhe Politika e Privatësisë. Megjithese kjo rregullore kerkon zbatim vetem per qytetaret ne Bashkimin Evropian, ne kemi filluar t’i aplikojme keto përditësime në nivel global duke perfshire Kosoven, Shqiperine, dhe Maqedonine.

Ne jemi të përkushtuar të respektojmë dhe mbrojmë privatësinë tuaj. Çfarëdo pyetje që keni në lidhje me politikat e privatësisë ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni.

Këto politika që rregullojnë procedurat dhe masat e sigurisë për mbledhjen e të dhënave janë në përputhje me Ligjin e aplikueshëm.

Definimi i termeve

Në kuadër të kësaj Politike të Privatësisë termi “GJEJBIZNESE” apo termi “NE” nënkupton GJEJBIZNESE. (me të gjitha degët dhe kompanitë vartëse).

Aty ku përdoret termi “JU” apo “JUVE” varësisht nga konteksti që përdoret nënkupton por pa u limituar: perdoruesit, blerësit, kontraktuesit dhe konsumatorët, apo të tjerët të cilët drejtpërdrejtë apo tërthorazi shfrytëzojnë apo përdorin ndonjë nga shërbimet e GJEJBIZNESE.

Kjo politikë aplikohet per çdo produkt, aplikacion, instrument, ueb faqe apo shërbim tjetër (kolektivisht i referohemi si “Shërbimet”) që është lansuar, administrohet apo është në pronësi të GJEJBIZNESE.

Duke përdorur apo shfrytëzuar shërbimet tona dhe/apo duke u regjistruar për te krijuar një llogari te re, ju pranoni dhe pajtoheni me kushtet dhe termet e kësaj Politike të Privatësisë, njëherit autorizoni GJEJBIZNESE që të bëjë mbledhjen, përpunimin, përdorimin, transferimin, shpalosjen, ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave tuaja personale siç specifikohet në këtë Politikë të Privatësisë dhe ligjet në fuqi. Nëse ju nuk na jepni apo siguroni informacionin që kërkojmë, ne mund të mos jemi në gjendje të ofrojmë të gjitha shërbimet tona për ju.

Plotësimet dhe Ndryshimet e Politikës së Privatësisë

Ne mund ta plotësojmë dhe ndryshojmë këtë Politikë të Privatësisë në çdo kohë duke i përditësuar plotësimet dhe ndryshimet në ueb faqen tonë.

Për më tepër nëse plotësim-ndryshimet në Politikën e Privatësisë janë të natyrës thelbësore, mospajtimi i juaj mund të çojë në ndërprerjen e marrëdhënies kontraktuale me ju.

Mbledhja e të Dhënave Personale

Ne mund të mbledhim të dhënat dhe informatat tuaja personale (përfshirë edhe pajisjet e ndryshme) kur ju:

Shfrytëzoni shërbimet tona;

Regjistroheni për hapje të llogarisë tek ne;

Përditësoni apo shtoni të dhënat personale në llogarinë tuaj ;

Korrespodoni me ne në lidhje me shërbimet tona, dhe;

Rastet tjera siç mund të jenë të specifikuara si më poshtë në këtë Politikë të Privatësisë.

Të dhënat personale që ne mund t’i mbledhim përfshijnë si vijon:

Informatat qe ju i ofroni për ne, si:

Informatat identifikuese siç janë: emri dhe mbiemri, adresa, numri i telefonit, fjalekalimi apo e-mail adresa, kur ju regjistroni për një llogari me ne.

Përmbajtje tjetër që ju gjeneroni apo që është e ndërlidhur me llogarinë tuaj (siç është shtimi i një artikulli në shportë).

Informacionet e adresës se dërgesës apo adresës së faturimit dhe informacione të tjera të përdorura nga ju për të blerë ndonjë produkt apo shërbim.

Në disa raste, kur ju përdorni shërbimet tona, ju mund të ofroni informata personale siç mund të jenë: mosha, gjinia, interesat, experienca, edukimi dhe preferencat tuaja.

Informata shtesë që kërkohen apo autorizohen nga ligjet e aplikueshme për të mbledhur dhe të procesuar me qëllim indentifikimin dhe verifikimin e informacionit që kemi mbledhur nga ju.

Të dhënat automatike

Informata që lidhen me nderveprimin tuaj me shërbimet tona;

Preferencat e juaja të marketingut, reklamave dhe komunikimit tuaj me ne. Këtë informacion ne e pranojmë nga pajisjet që ju i përdorni kur shfrytëzoni shërbimet tona, regjistroheni për një llogari te ne, përditësoni apo shtoni informata në llogarinë tuaj, participoni në diskutime apo chate, apo kur ju korrespondoni me ne në lidhje me shërbimet tona. Ky informacion përfshin si vijon: ID e pajisjes tuaj apo numrin unik identifikues dhe llojin e pajisjes, sistemin operativ apo te ngjashme.

Informata mbi vendndodhjen gjeografike, nga IP adresa apo te shënimeve tjera te pajisjes.

Informatat e kompjuterit, siç mund të jenë statistikat e shikimit të faqeve nga ana e juaj, qarkullimi për apo nga sajtet e caktuara, linqeve, referimet URL, IP adresat tuaja, historinë tuaj të shfletimeve apo të dhënat tuaja të kyçjes në ueb faqet tona, apo partnereve tanë.

Termet e kërkimit apo filteret e përdorur.

Të dhënat duke përdorur cookies

Cookie eshte nje fajll standard qe vendoset ne kompjuterin apo pajisjen e juaj. Ne mund te perdorim cookies apo teknologjitë e ngjajshme për mbledhjen e informatave në lidhje me faqet që ju shikoni, linqet që ju klikoni, dhe veprimet e tjera që ju ndërmerrni në shërbimet tona, brenda reklamave tona apo përmbajtjes së emailit ne menyre qe te ofrojmë shërbime sa me relevante. Edhe pse shumica e shfletuesve te internetit i pranojnë automatikisht cookies, ato gjithashtu ofrojnë mundësi te pranimit, lajmërimit apo refuzimit te tyre ne momentin qe tentohet vendosja e tyre ne kompjuter apo pajisje. Gjithsesi nje pjese e shërbimeve tona mund te mos funksionoje si duhet nëse ju i refuzoni cookies. Kur shfletuesi i juaj i internetit e lejon vendosjen e cookies, ne i përdorim edhe cookies per mirëmbajtje te sesionit edhe cookies te vazhdueshme ne menyre qe te kuptojmë me mire se si nderveproni me shërbimet tona, si: ofrimin e sigurisë se llogarisë, personalizimin e përmbajtjes qe ju shfaqim perfshire reklamat apo ruajtjen e preferencave te juaja.

Të dhënat nga burime të tjera

Ne mund të plotësojmë të dhënat personale që ne mbledhim me informacione nga palët e treta dhe të shtojmë atë në informacionin e llogarisë suaj. Për shembull, ne mund të mbledhim dhe të përdorim informacione demografike që janë publikisht në dispozicion, siç lejohet nga ligjet e aplikueshme.

Personalizimi neper pajisje te ndryshme. Kur ju qaseni ne Gjejbiznese nga shfletuesi apo pajisja ne e asocojme shfletuesin me ate shfletues apo pajisje me llogarinë e juaj per qëllime autentifikimi, sigurisë dhe personalizimit. Shembull nëse ju vizitoni nje faqe me sport ne laptop, ne mund te ju shfaqim reklama ne lidhje me sportin ne pajisjen e juaj celulare.

Te dhënat nga ueb faqet e palëve te treta. Ne përdorim informata te përshkruara ne kete politike te privatësisë per te na ndihmuar te shfaqim reklama me relevante per juve, te masim efektivitetin e tyre dhe te njohim pajisjet e juaja qe te ju shërbejmë reklama.

Te dhënat per procesim te pagesave

Ne nuk i mbledhim, ruajmë apo procesojme te dhënat e kartelave bankare me te cilat mund te kryhet pagesa. Ne raste kur procesimi i pagesave kryhet nga palët e treta kushtet dhe politikat e palëve te treta aplikohen.


Arsyeja e mbledhjes dhe përdorimit

Ne përdorim dhe ruajmë të dhënat tuaja personale të mbledhura nga ju për qëllimet si më poshtë:

Autentifikimin tuaj per qasje te sigurte ne shërbime tona;

Ofruar shërbime te personalizuara dhe relevante;

Per te përmirësuar shërbimet tona ndaj jush;


Të ju kontaktuar ne lidhje me llogarinë tuaj, si p.sh. dërgimi i email per te vërtetuar llogarina me email apo SMS, apo per te ju kthyer përgjigje kur ju na kontaktoni neve.

Personalizimin e reklamave dhe komunikimeve tona për qëllime marketingu;

Parandaluar, zbuluar, zvogëluar, dhe hetuar aktivitet mashtruese dhe ilegale

Qe teknikisht te kemi mundësi te ju shërbejmë, si dhe per testime te algoritmeve, per te përmirësuar eksperiencën e juaj dhe per te shfaqur reklama sa me relevante

Si i ruajmë te dhënat e mbledhura

Ne ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme dhe janë të rëndësishme për ofrimin e sherbimeve tona, në përputhje me ligjet në fuqi. Përveç kësaj, ne mund të ruajmë të dhënat tuaja personale edhe pas mbylljes së llogarisë tuaj per të parandaluar mashtrimin, për të mbledhur ndonjë borxh të papaguar, zgjidhjen e kontesteve, për të zbatuar marrëveshjen tonë për Kushtet e Përdorimit, për të ndihmuar çdo hetim, dhe të ndërmarrë veprime të tjera të lejuara ose të kërkuara me ligjet e aplikueshme.

Në rastet kur nuk është më e nevojshme për ne për të ruajtur të dhënat tuaja personale apo kur shuhet qëllimi për të cilin janë mbledhur apo ruajtur të dhënat tuaja personale, ne bejmë shkatërrimin e tyre në mënyrë të sigurtë në përputhje me ligjet nacionale për privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave personale dhe politikave tona të brendshme.

Informatat te cilat i ndajme dhe i shpalosim

Ne nuk i shesim te dhënat e juaja. Ne i përdorim te dhënat e juaja per te ju shërbyer me mire, si dhe per ti shfaqur reklamat qe ne mendojmë qe do te ju pelqejne.

Ofruesit e shërbimeve

Ne përdorim ofrues te shërbimeve per te kryer funksione dhe ofruar shërbime ne vendet ku ne operojmë. Shembull ne përdorim shërbime te ndryshme te palëve te treta qe na ndihmojnë te operojmë ofrimin e shërbimeve tona, si hostimi i serverve apo aplikacioneve tona, apo te na ndihmoje te kuptojmë përdorimin e shërbimeve tona, si Google Analytis apo Hotjar. Ne ndajmë informatat e pagesës me ofrues te shërbimeve per te procesuar pagesa, ndaluar, detektuar apo hetuar mashtrim apo aktivitete te ndaluara, ndihmuar zgjidhjen e kontesteve si kthimi i mjeteve apo inkasim i mëvonshëm, dhe qeshtje te tjera te pranueshmerise se kartelave te debitit apo kreditit.

Ligji dhe interesi publik

Duke mos ju përmbajte asgjëje qe eshte ne te kundërt te kësaj politike te privatësisë apo kontrolleve te cilat ne ndryshe mund tu ofrojmë juve, ne ruajmë, përdorim, apo shpalosim te dhënat e juaja personale nëse besojeme qe janë arsyeshmerisht te domosdoshme per te qene ne përputhje me ligj, procese rregullative, apo kërkesa qeveritare; per te mbrojtur sigurinë e cilit do person, per te mbrojtuj sigurinë dhe integritetin e platformës tone, përfshi ndihmën qe te parandalojmë spam, abuzim, apo veprime te pa lejuara ne shërbime tona, apo per te shpjeguar pse i kemi larguar përmbajtjet e llogarive prej shërbimeve tona; per te adresuar mashtrim, qeshtje te sigurisë apo qeshtje teknike; apo per te mbrojtur te drejtat tona apo pronën e atyre qe përdorin shërbimet tona. Gjithsesi, asgje ne kete politike te privatësisë nuk ka per qellim te ju kufizoje juve per mbrojtje ligjore apo kundërshtim qe ju mund te keni ndaj palëve te treta, përfshi kërkesat e qeverive per shpalosje te te dhënave personale.

Si mund t’i kontrolloni te dhënat te cilat i keni ndare me ne

Ju i kontrolloni te dhënat qe i ndani me ne. Ne cdo kohe ju keni mundësi te vizitoni https://gjejbiznese.com/user/profili-im/ ku do ti keni ne dispozicion te gjitha te dhënat e juaja personale, mundësitë per t’i kufizuar, fshire apo korrigjuar te dhënat, pëlqimin e dhene, apo hequr pëlqimet paraprake apo deaktivizuar llogarinë e juaj. Ne gjithashtu ju mundësojmë qe te dhënat e juaja te jene lehtësisht te bartshme duke ju mundësuar qe t’i shkarkoni ato, apo te menyre te lehte te na kontaktoni.

Qasja në të dhënat tuaja personale

Ne ndërmarrim hapa të nevojshëm për të siguruar dhe garantuar se të dhënat personale që ne mbledhim janë të sakta dhe të përditësuara, dhe sigurojmë që ju keni mundësinë e qasjes dhe korigjimit të tyre. Ju mund të shihni, rishikoni, ndryshoni të dhënat tuaja personale duke u kyçur në llogarinë tuaj apo duke vizituar https://gjejbiznese.com/user/profili-im/ . Ju lutemi përditësoni të dhënat tuaja personale menjëherë posa ato ndryshojnë apo janë të pa sakta. Ne nuk marrim përsipër asnjë kompenzim për ndonjë dëm që mund të shkaktohet si rezultat i të dhënave tuaja të pa sakta dhe të pa përditësuara.

Qasja apo korrigjimi i te dhënave

Nese jeni regjistruar per llogari ne GJEJBIZNESE, ne ju ofrojmë mundësi ne SSO (single Sign On) te qaseni, korrigjoni, fshini apo modifikoni te dhënat personale qe na i keni ofruar dhe dhe qe janë te assocuara me llogarinë tuaj. Ju mund te shkarkoni disa pjese te informatave ne https://gjejbiznese.com/user/profili-im/.

Kundershtimi, kufizimi apo tërheqja e pëlqimit

Kur ju jeni te kyçur ne llogari te Gjejbizneses, ju mund te menagjoni konfigurimet e privatësisë dhe funksionet e llogarisë ne SSO ne cdo kohe. Gjithsesi nëse ju bëni revokimin e pëlqimit tuaj për mbledhje, përdorim, procesim, transfer apo shpalosje të të dhënave tuaja personale për qëllimet e specifikuara në këtë Politikë të Privatësisë, ju mund të mos keni qasje në të gjitha shërbimet tona, dhe ne mund të mos jemi në gjendje të ju ofrojmë juve të gjitha shërbimet dhe mbështetjen që ofrohet për përdoruesit e tjerë.

Bartja

GJEJBIZNESE ju mundëson qe te shkarkoni informatat te cilat i keni ndare nëpërmjet shërbimeve duke klikuar nehttps://gjejbiznese.com/user/profili-im/.

Preferencat e komunikimit

Ju keni mundësi të zgjedhni se si ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për të komunikuar me ju, për t’ju dërguar njoftime informuese dhe se si ne mund të ju dërgojmë reklama të personalizuara dhe relevante.

Ju mund të kontrolloni metodat përmes të cilave ne mund të ju kontaktojmë juve në lidhje me llogarinë tuaj, dhe aktivitetet tuaja të blerjes apo aktivitetet e tjera duke vizituar faqen https://gjejbiznese.com/user/profili-im/.

Ndryshimi i Pronësisë

Në rast bashkimi, shkrirje, blerjes apo shitjes nga apo në një kompani tjetër, ne mund të ndajmë të dhënat tuaja personale me subjektin e ri të kombinuar në përputhje me standardet tona të percaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Nëse një e gjë e tillë ndodhë, ne do të kërkojmë që subjekti i ri i kombinuar të zbatoj në përpikmëri këtë Politikë të Privatësisë në lidhje me të dhënat tuaja personale.

Siguria

Ne mbrojmë të dhënat tuaja duke përdorur masa të larta teknike fizike dhe administrative të sigurisë me qëllim të minimizimit të rrezikut nga ndonjë humbje, keqpërdorim, qasje e paautorizuar, zbulim dhe ndryshim. Disa nga masat mbrojtëse që ne përdorim janë firewalls dhe enkriptimi i të dhënave dhe nivele të larta të kontrollit dhe autorizimeve për qasje në të dhënat tuaja personale. Nëse besoni se llogaria juaj është abuzuar, ju lutemi kontaktoni menjëherë përmes e-mailit [email protected] .

Praktikat e Privatësisë së Palëve të Treta

Kjo Politikë e Privatësisë adreson vetëm përpunimin, përdorimin, transferin, shpalosjen dhe ruajtjen e të dhënave tuaja personale që ne i mbledhim nga ju. Nëse ju shpalosni të dhënat tuaja personale me të tjerët, ose në qoftë se ju jeni drejtuar në një faqe interneti të palës së tretë, do të zbatohen politikat, praktikat dhe njoftimet e tyre të privatësisë.

Ne ju inkurajojmë që para së të hyni në një transaksion apo para zbulimit të të dhënave tuaja personale me partnerin tuaj tregtar të vlerësoni me kujdes politikat e tyre të privatësisë dhe sigurisë.

Sugjerimet dhe Ankesat

Nëse ju keni ndonjë pyetje, sugjerim apo ankesë për këtë Politikë të Privatësisë, apo në lidhje me të drejtën tuaj të privatësisë dhe mbrojtjen e të dhënave tuaja personale ju mund të na kontaktoni përmes e-mailit [email protected] .

Femijet dhe sherbimet tona

Sherbimet tona nuk jane per femijet nen moshen 13 vjecare, dhe nuk mund te perdorni sherbimet tona nese jeni ne moshen 13 vjecare. Per disa sherbime duhet te jeni mbi moshen 16 vjecare.

Ndryshimet ne kete Politike të Privatesise

Ne mund ta revidojme kohe pas kohe kete politike te privatesise. Versioni me I perditesuar do te rregulloje procesimin tone te informative tuaja personale dhe gjithmone do te jete ne https://gjejbiznese.com/informacion-mbi-privatesine/. Nese bejme ndryshime ne kete politike, qe sipas vleresimit tone eshte me peshe do te ju njoftojme perms faqes tone ne facebook ose email. Cila do menyre qe perdoret per njoftim eshte zyrtare. Duke Vazhduar te caseni apo perdorni sherbimet pasi qe keto ndryshime te hyjne ne fuqi ju pajtoheni me perditesimet.