0Avokate dhe konsulence ligjore

Ilir Dode Shijak , Shqipëri